Napialan Wanha Koulu ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Napialan Wanha Koulu ry ja sen kotipaikka on Janakkalan kunta.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää koululaisille, eläkeläisille ja muille kiinnostuneille erilaisia tapahtumia Napialan Wanha Koulu -museon tiloissa sekä elävöittää, luoda ja kehittää vanhan koulurakennuksen ympärille eri kulttuurialojen tapahtumia ja koulutuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja markkinoi erilaisia tapahtumia, myyjäisiä tai näyttelyitä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä varsinaisilta jäseniltä tai kannatusjäseniltä jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia, vuokrata tiloja, myydä tietotaitoa ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Tuloilla voidaan stipendien muodossa tukea kulttuurialalla ansioituneita koululaisia tai opiskelijoita. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä hakemuksesta henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja maksaa jäsenmaksun. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Varsinaisella jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä varsinaisen jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivän jälkeen lähetettyjen kahden muistutuksenkin jälkeen kolmenkymmenen päivän päästä viimeisen muistutuksen eräpäivästä. Varsinainen jäsen voidaan erottaa myös, jos hän jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kannatusjäsen katsotaan eronneeksi sen vuoden lopussa, jolloin jäsenmaksua ei ole lainkaan maksettu.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta sekä kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kullakin yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsut toimitetaan sähkö- tai kirjepostilla.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  3. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto..
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja.
  8. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.
  9. Päätetään kokous.
  10. Muut esille tulevat asiat

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.